Academic Committee

Jianming Zheng, Chair

Weina Hua

Yingchun Jiang

Gang Li

Shiyan Ou

Xinning Su

Jianjun Sun

Jianhua Wu

Yan Xu

Haiping Yang

Xuefang Zhu

 

Degree Committee

Xinning Su, Chair

Ya Chen

Yingchun Jiang

Guchao Shen

Jianjun Sun

Jianhua Wu

Jiyuan Ye

Ying Ye

Zhiqiang Zhang

Jianming Zheng

Qinghua Zhu


Teaching Committee

Jiyuan Ye, Chair

Ya Chen

Ying Cheng

Yingchun Jiang

Bo Shao

Jianjun Sun

Xianglin Yan

Jianlin Yang

Qinjian Yuan

Zhiqiang Zhang

Qinghua Zhu

 

Appointment Committee

Jianjun Sun, Chair

Yingchun Jiang, Associate Chair

Ya Chen

Guchao Shen

Xinning Su

Jianhua Wu

Jiyuan Ye

Ying Ye

Zhiqiang Zhang

Jianming Zheng

Qinghua Zhu

Ping Luo

Jianlin Yang