Academic Committee

Jianming Zheng, Director    

Qinghua Zhu, Deputy Director

Qi Huang      Yingchun Jiang      Gang Li      Jiang Li             Shiyan Ou        Xinning Su        Jianjun Sun

Hao Wang      Jianhua Wu           Yan Xu       Haiping Yang     Ying Ye           Xuefang Zhu     

Ting Yu, SecretaryDegree Committee

Xinning Su,Director

Lei Pei, Deputy Director

Ya Chen      Sanhong Deng      Guangwei Hu      Yingchun Jiang      Guchao Shen        Jianjun Sun      Jianhua Wu

Jiyuan Ye     Ying Ye                Qinjian Yuan       Zhiqiang Zhang      Jianming Zheng   Qinghua Zhu

Renling Zhao, SecretaryTeaching Committee

Jiyuan Ye, Director

Sanhong Deng, Deputy Director

Ya Chen        Ying Cheng       Yingchun Jiang      Lele Kang       Qing Ke           Youhua Liu      Lei Pei      Bo Shao

Jianjun Sun   Pengtao Wang   Huan Xie                Xianglin Yan   Jianlin Yang    Zhiqiang Zhang         Qinghua Zhu

Suyang Liu, SecretaryAppointment Committee

Jianjun Sun,Director

Yingchun Jiang, Deputy Director

Ya Chen      Sanhong Deng      Lele Kang      Ping Luo      Lei Pei      Guchao Shen      Xinning Su      Jianhua Wu

Huan Xie    Jianlin Yang          Jiyuan Ye       Ying Ye        Zhiqiang Zhang      Jianming Zheng           Qinghua Zhu

Ting Yu, Secretary